Разширено търсене

2. Общ преглед

Българското законодателство определя следните видове търговски дружества, изчерпателно изброени в Търговския закон : а) събирателно дружество, б) командитно дружество, в) дружество с ограничена отговорност /еднолично дружество с ограничена отговорност/, г) акционерно дружество /еднолично акционерно дружество, д) командитно дружество с акции. Всички изброени дружества са самостоятелни юридически лица. Независимо от националността на собственика, всички дружества, регистрирани в България, са български юридически лица и се управляват в съответствие с българското законодателство.

 

В допълнение на посочените пет вида дружества, търговска дейност може да се развива и в една от следните организационни форми : a) едноличен търговец, б) холдинг, в) клон, г) търговско представителство и д) сдружения.

 

Според българското законодателство, едноличните търговци, съдружниците в събирателните дружества и неограничените съдружници в командитното дружество и командитното дружество с акции имат неограничена лична отговорност към кредиторите на дружеството. От друга страна съдружниците в дружеството с ограничена отговорност и акционерите в акционерните дружества отговарят до стойността на техните дялове в търговския капитал.