Разширено търсене

1. Правна рамка

Основната част от законодателството касаещо вида, структурата и управлението, както и изискванията за учредяване на търговските дружества е Търговският закон. Законът за търговския регистър урежда изискванията и процедурата по регистрация в централизиран електронен регистър на търговските дружества, работещи съгласно българското законодателство и промените в търговския статус на тези дружества. Друго относимо законодателство, уреждащо специфичната материя се съдържа в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък добавена стойност 2006, Закон за насърчаване на инвестициите, Закон за регистър БУЛСТАТ, Кодексът за социалното осигуряване, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за защита на личните данни.