Разширено търсене

1. Общи положения

Правният статут на чуждестранни граждани в България се определя от Конституцията на Република България, Закона за чужденците в Република България (1998), Правилника за прилагане на закона за чужденците в Република България (2011), Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (2011), Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (2007) и Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (2002). Като цяло, българското законодателство свързано по отношение на чуждестранните граждани е в унисон с достиженията на правото на ЕС, свързани с миграционните политики. В сила от 31 януари 2012, България едностранно прилага и Шенгенското право.

 

Правният статут на гражданите на страните членки на ЕС, на страните членки на Европейската икономическа зона и гражданите на Конфедерация Швейцария (оттук нататък наричани „европейски граждани”) в България се определя от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, както и от приложимите закони на законодателството на ЕС.

 

Европейски граждани, които искат да влязат и пребивават в страната не се нуждаят от виза. Чужденците са разделени на две категории – такива, които задължително трябва да притежават виза при преминаване на границите на Република България и такива, които са освободени от това изискване.

 

Изискването за притежание на виза, както и освобождаването от това задължение, се определят от правото на Европейския съюз и сключените от ЕС договори с трети държави за визов режим и законодателството на Република България.

 

На чужденци, които искат да пребивават в България в дългосрочен план (повече от три месеца в рамките на всеки шест-месечен период) се издава разрешение за пребиваване. На европейски граждани, които възнамеряват да живеят в България за повече от три месеца се издават удостоверения вместо разрешения.

 

Чужденците могат да работят в България единствено след като се сдобият с работно разрешение, освен ако не е предвидено друго в закона.