Разширено търсене

Данъчен режим

1. Пряко данъчно облагане на юридическите лица

1.1. Данъчно задължени лица

1.2. Корпоративен данък

1.3. Намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък

1.4. Данък върху разходите

1.5. Данък, удържан при източника


2. Договори за избягване на двойното данъчно облагане


3. Местни данъци

3.1. Данък върху недвижимите имоти

3.2. Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

3.3. Данък върху превозните средства


4. Данъчно облагане на доходите на физическите лица

4.1. Данъчно задължени лица

4.2. Данъчно облагаеми доходи

4.3. Данъчна ставка

4.4. Необлагаеми доходи

4.5. Данък, удържан върху трудовите възнаграждения

4.6. Окончателни данъци

4.7. Данъчни декларации и плащане на данъците


5. Облагане с акциз


6. Данък върху добавената стойност (ДДС)

6.1. Данъчни ставки

6.2. Освободени доставки и придобивания

6.3. Вътреобщностна доставка на стоки

6.4. Документи, деклариране и плащане на ДДС

6.5. Възстановяване на ДДС

6.6. Специален ред за начисляване на данък при внос, в случаите на инвестиционни проекти