Разширено търсене

11. Въпроси за заетостта

Общият принцип по отношение на правата на работниците и служителите, участващи в процеса на сливане е, че се прилагат националните законодателства. По изключение, принципите и мерките, отнасящи се до участието на работниците, предвидени в съответните правила и разпоредбите на държавата-членка на усвояването дружество не се прилага, когато:

  • най-малко едно от сливащите се дружества в рамките на шест месеца преди публикуването на плана за сливането, има среден брой работници или служители над 500 и се работи по система за продължаване на същата заетост;
  • приложимото национално законодателство на компанията не урежда най-малко същото ниво на участие на работниците и служителите;
  • националното законодателство не предвижда за същите условия за упражняване правата на служителите;

 

Има информационни задължения спрямо представителите на служителите: доклад на ръководството, който трябва да включва всички последици от сливането, които биха засегнали състоянието на служителите. Този доклад се предоставя на разположение на представителите на работниците и служителите най-малко един месец преди общото събрание. Представителите на работниците и служителите имат право да предостави становище, което следва да бъде приложено към доклада на вниманието на ръководството.

 

Служители трябва да бъдат информирани за сливането в писмена форма по отношение на датата на прехвърлянето, причината за нея, правните, икономическите и социалните последици върху служителите и всички мерки, предвидени във връзка с техния статут.

 

За да стане сливането законно и ефективно, трудовите договори, заедно с всички права и задължения, приложени към всеки трудов договор (длъжностни характеристики), се прехвърлят автоматично към приемащата компания.